módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  607 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 601-607

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Önálló művek és lenyomatok

Aratás. Előadások. -- Ecclesia militans. -- Beszédek. -- Feltámadunk. -- Művészet és irodalom. Luèenec-Losonc, "Kultúra" könyvkereskedés kiadása. -- Losonczi Sándor ny., 1926.. 240 p.

Ismertetések 
 • Egyházi Értesítő, Budapest, 1936. máj. 9. 149. p.
 • Egyházi és Irodalmi Szemle, 1926. szept. 4. 3. p.
 • Kristóf György: Pásztortűz, 1926. 10. sz., 237. p.
 • Patay Pál: Protestáns Szemle, 1926. 35. évf, 6. sz., 388--392. p.
 • Karácsony Sándor: Protestáns Szemle, 1930. 39. évf, 3. sz., 167--169. p.
 • T/avaszy/ S/ándor/: Református Szemle, 1926. 19. évf, 19. sz. és 22. sz., 326. p. (19. sz.) és 373--374. p. (22. sz.)
 • Filep Gusztáv: Theológiai Szemle, Debrecen, 1928. 4. évf, 98--99. p.
Tartalomjegyzék 
 • Előszó; 3-5. p.
 • I. Előadások
 • Isten valósága. Előadás lelkészi konferencián; 9-15. p.
 • Szociálizmus és keresztyénség. - Előadás ifjúsági konferencián; 16-22. p.
 • A diadalmas világnézet. Soli Deo Gloria Diákszövetség összejövetelén tartott előadás; 23-28. p.
 • Az igehirdetés válsága. - A marosvásárhelyi lelkészi kurzuson tartott előadás; 29-38. p.
 • Az erdélyi szellem. - Előadás akadémiai osztályon, a kolozsvári ref. theol. fakultás harmincéves évf
 • A két Bolyai tragikuma. - Előadás akadémiai estélyen; 47-53. p.
 • Kemény Zsigmond lelke. - Előadás akadémiai estélyen; 54-60. p.
 • Jókai. - Előadás születésének száz éves évfordulóján; 61-65. p.
 • II. Ecclesia militana
 • Egyházkerületi főjegyzői székfoglaló beszéd. - Az erdélyi ref. egyházkerület 1922. július 16-i közgy
 • Kollégium édesanyánk. - A Bethlen kollégium 300 éves jubileumára. 1922. okt. 8.; 71-72. p.
 • Egyek vagyunk. - A kolozsvári teol. fakultás üdvözlete Bethlen Gábor kollégiumához, 1922. okt. 8-án
 • Marosdécse intő példája. /A Balla család botránya úrvacsoraosztáskor/; 75-80. p.
 • Lelki front; 81-85. p.
 • A "régi" és az "új" munkások. - Egyházunk életének fordulópontja; 86-91. p.
 • Három év. - Igazgatói évzáró beszéd a ref. theológiai fakultáson 1924. jún. 22; 92-99. p.
 • Az egyház joga az iskolához. - Beszéd az 1925. máj. 14-i rendkívüli egyházkerületi közgyűlésen a mag
 • Részvételünk az állam konszolidációjában. - Előadás a sepsiszentgyörgyi ref. nagygyűlésen; 105-112.
 • III. Beszédek, elmélkedések
 • Kérni, keresni, zörgetni. - Adventi. Máté, 7,7-11; 115-119. p.
 • Krisztus uralma. Ésaiás 9,6; 120-123. p.
 • A Kereszt bolondsága és botránya. 1. Kor. 22,24; 124-130. p.
 • A sereggyűjtés napja. - A reformáció 400 éves jubileumán, ifjúsági istentiszteletre, 1917.; 131-137.
 • Úrrászentelés. 1. Péter 3,15-16; 138-141. p.
 • A keresztyén család. Márk 3,31-35; 142-146. p.
 • Gazdag gyülekezetek. -- Presbiteri konferencia előtt. 2. Kor. 8,1-12; 147-154. p.
 • Munka és jellem. Lukács 10,40-42, 155-160. p.
 • A megtagadottak. Máté 7,21-23; 161-162. p.
 • Csendes élet. 1. Thess. 4,11; 163-166. p.
 • A szeretet titka. 1 János 4,18; 167-170. p.
 • A hit három válasza. Dániel 3,14-18; 171-175. p.
 • IV. Feltámadunk
 • Égő áldozat. - Csíki István marosvécsi lelkipásztor koporsója felett, 1925. január 16. János 13,32-3
 • Így szólt a pásztor. - Özv. Shäfer Andrásné Kerekes Teréz koporsójánál. János 10,27; 184-185. p.
 • Elrejtett ékesség. Özv. br. Wesselényi Istvánné Rhédey Stefánia grófnő koporsója felett. 1 Péter 3,4
 • Cséplés után. Balogh Endre koporsója felett. 1925. márc. 11.Ézs. 28, 23-29; 189-191. p.
 • V. Művészet, irodalom
 • Dóczyné Berde Amál művészete. - Képkiállítást megnyitó beszéd; 195-197. p.
 • Giovanni Papini: Krisztus története. Ford. Révay József, Bp. 572. p.; 198-201. p.
 • Szilágyi M. Dózsa: Örök igazságok a 20. században; 202-204. p.
 • Szücs Ernő: Győzelem a halál felett. Bp.; 1924, 165. p.; 205-206. p.
 • Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője; 207-209. p.
 • Farkas Gyula: Erdélyi költők. Gyűjtemény erdélyi lírikusok műveiből 1918-1924. Szerk. - Berlin, 1924
 • Berde Mária: Vizen hold. Kér elbeszélés; 214-216. p.
 • Nyírő József: Jézusfaragó ember; 217-218. p.
 • P. Gulácsy Irén: Förgeteg. Regény; 219-223. p.
 • P. Gulácsy Irén: Hamueső. Regény; 224-226. p.
 • Tabéry Géza: Szarvasbika. Regény. Bp.; 227-230. p.
 • Kádár Imre: Bujdosó ének. Versek; 231-233. p.
 • Benedek Marcell: A modern magyar irodalom; 234-236. p.

Püspöki programbeszéde és beköszöntő prédikációja. 1926. június 19-20. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1927. 15 p.

Magyar fa sorsa. -- A vádlott Ady költészete. Budapest, Soli Deo Gloria kiad. -- Sylvester ny. Tahitótfalu, 1927. 144 p.

Ismertetések 
 • Benedek Elek: Brassói Lapok, 1927. aug. 7. 12--13. p., Kl. Is. A püspök, meg a püspökfi, avagy: A magyar fa sorsa. -- Brassó, 1927, Grünfeld Vilmos ny., 16
 • Négyessy László: Reális és túlcsapongó Ady-kultusz. Levélváltás Hegedüs Lórántta. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 17. 5. p.
 • Fiók Immánuel: Négyessy Lászlü. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 20
 • Egy levélváltás visszhangja. Levelek az Ady-kultuszró. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 21
 • Nagy János: Az Ady-probléma. Levél a szerkesztőhöz. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. 24. /?
 • Az Ady-probléma. Nyilatkozatok, levelek /Hegedüs Lóránt, Négyessy László, Pap Károly, Vargha Gyula epigramma. Budapesti Hírlap, 1924. ápr. 24. 7--8. p.
 • Berzeyczy Albert: Még egyszer: irodalmunk és a Kisfaludy-Társaság. Budapesti Hírlap, 1927. ápr. /29.?. 3. p
 • Ady és az ifjúság. Budapesti Hírlap, 1927. máj. 1
 • Az Ady probléma. Budapesti Hírlap, 1927. máj
 • Vargha Gyula Adyról. A nagykőrösi Arany János Társaság közgyűlésé. Budapesti Hírlap, 1927. máj. 29. 20. p.
 • Szász Károly: "Magyar fa sorsa". Makkay püspök Ady könyvének bírálat. Budapesti Hírlap, 1927. jún. 5. 30--34. p.
 • "Magyar fa sorsa". Levelek és nyilatkozatok Szász Károly tanulmányáról. /Balogh Jenő, Pintér Jenp, Bartóky József, Bársony István, Kacziány Ödön, Szlávik Mátyás, Harsányi István, Troday Lajos, Ivanfy Tamás, stb.. Budapesti Hírlap, 1927. jún. 11. 3. p.
 • "Magyar fa sorsa". Levelek és nyilatkozatok Szász Károly tanulmányáról. /Négyessy László, Concha Győző, Barabási Kun József, Czeglédy Sándor, Benkő Imre, Erdélyi Pál, Finkey Ferenc, Kovács György. Budapesti Hírlap, 1927. jún. 19. 6. p
 • Szász Károly: Az "erdélyi gondolat". Válasz Reményik Sándorna. Budapesti Hírlap, 1927. júl. 17. 3--4. p
 • Az Erdélyi Helikon Kemény-díja. Budapesti Hírlap, 1927. aug. 9
 • N. Tessitori Nóra a kiváló erdélyi szavalóművésznő a nagyerdei klinikáról nyílt levélben köszöni meg Makkai Sándor kolozsvári püspöknek az irodalmi nagydíj átengedésé. Debreceni Független Újság, 1927. aug. 14. 7. p.
 • Juhász Gyula: Nyílt levél Négyessy Lászlóhoz. Délmagyarország, Szeged, 1927. ápr. 24
 • Karácsony Sándor: A zseni szabadsága. Diákvilág, 1927. 1. sz., 5--9. p.
 • /Göde Lajos/ g-s: Egyházi Értesítő, Budapest, 1927. márc. 27. 101--102. p.
 • Makkai Sándor Ady-könyve harcvonalba állította az egész magyar irodalmat. Móricz Zsigmond is beleszólt a vitába, Zsilinszky Endre pedig Fenyő Miksát támadj. Ellenőr, 1927
 • Budapesten Makkai Sándor Ady-könyve a legizgalmasabb irodalmi érdeklődés középpontjába került. Ellenzék, 1927. ápr. 30. 48. évf, 95. sz., 2. p.
 • Kovács László: Magyar fa sorsa. Ellenzék, 1927. 48. évf, 119. sz., 9. p.
 • Reményik Sándor: A "Magyar fa sorsa" és az erdélyi gondolat. Ellenzék, 1927. 48. évf, 152. sz., 10. p.
 • A Helikon a 30 000 lejes Kemény-díjat Makkai Sándor Adyról írt könyvének ítélte oda. -- Erdély ref. püspöke az összeget a súlyos beteg Tessitori Nóra művésznőnek engedte át. Ellenzék, 1927. aug. 9. 48. évf, 178. sz., 3--4. p.
 • Benedek Elek: A püspök, meg a püspökfi, avagy: A magyar fa sorsa. /Teljes szöveg/. Ellenzék, 1927. 48. évf, 217. sz. és 218. sz., 11--12. p. (217. sz.)
 • "Az erdélyi irodalmi élet egységét, tiszta irodalmiságát semmi sem zavarja" -- mondja Makkai püspök nyilatkozatában. Ellenzék, 1927. 48. évf, 222. sz., 4. p.
 • Sulyok István: A magyar és az európai gondolat új szintézise. Szekfű Gyula cikket írt az Ady-kérdésről és a Magyar fa sorsá-ró. Ellenzék, 1927. 48. évf, 276. sz., 9. p.
 • Sulyok István: Ungarische Jahrbücher. Ellenzék, 1928. 49. évf, 64. sz., 13--14. p.
 • Dsida Jenő: Magyar fa sorsa. Makkai Sándornak mély tisztelettel. /vers. Ellenzék, 1928. 49. évf, 97. sz., 12. p.
 • Rass Károly: Magyar fa sorsa. Makkai Sándor könyve. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927. 4. évf, 3--4. sz., 388--399. p., Kl. is. -- Cluj-Kolozsvár, 1927, Minerva rt. ny.
 • Bóka László: Az Erő, 1927. okt. 17. p.
 • Makkai Sándor Ady-könyve nyerte az erdélyi Kemény-díjat. Az Est, 1927. aug. 11
 • /B.L./: Ízlés és kritika. /vezércikk. Esti Kurír, 1927. jún. 8. 5. évf, 128. sz., 1. p.
 • Rátkai Károly: Szabó Dezső szeptemberben beiratkozik a debreceni egyetemre, mert református papa akar lenni, hogy "bemehessen az emberek közé". Esti Kurír, 1927. szept. 1. 11. p.
 • Rátkai Károly: Szabó Dezső súlyos kritikája az Adyt támadó cikkről. -- "Csak a zseni az, akit halálában is megpszikolhat a betűpiac minden kis vigéce -- üzeni Szabó Dezső az Ady-védőknek. Esti Kurír, 1927. szept. 29. 3. p.
 • Benedek Elek röpiratot írt az Ady vitáról, "a püspökről, meg a püspökfiről". Esti Kurír, 1927
 • Figyelő, Hamilton, Canada, 1928. szept.-okt. 6. p.
 • Juhász Géza: Legnagyobb vallásos költőnk. Makkay Sándor Ady-könyv. Hajdúföld, Debrecen, 1927. ápr. 17. 17. p.
 • Bessenyei Lajos: Magyar fa sorsa. Makkai Sándor könyve Ady Endrérő. Hajdúföld, 1927. ápr. 24. 3. p.
 • Imre Sándor: A legújabb irodalom és az ifjúság. Híd, 1927. 2. sz., 67--72. p.
 • Csanády György: Patroklos körül. Híd, 1927. 2. sz., 75--78. p.
 • Csanády György: Megállt az óra. Híd, 1927. 3. sz., 175--178. p.
 • Oláh Gábor: Ady költészete. Híd, 1927. nov. 427--437. p.
 • Szabó Lőrinc: Az istenes Ady. Előszó egy Ady-antológiához. Híd, 1927. nov. 454. p.
 • Andorás: Magyar fa sorsa. Hírlap, Temesvár, 1927. jún. 13. 6. p.
 • J.: Ady. Ifjú Erdély, 1927. nov. 50. p.
 • Magyar ifjú, olvastad már Makkai Sándor Ady-könyvét?. Ifjú szívekben éle..., Budapest, 1928. 17--20. p.
 • Alszeghy Zsolt: Irodalomtörténet, 1927. 16. évf, 7--8. sz., 316--325. p.
 • P/intér/ J/enő/: Ady-problémák. Irodalomtörténet, 1927. 16. évf, 7--8. sz., 341--353. p.
 • M/aksay/ A/lbert/: Kálvinista Világ, Kolozsvár, 1927. 5. sz., 78--79. p.
 • Kőmíves Lajos: A magyar fa sorsa. Makkai Sándor új könyvének margójára. Keleti Újság, Kolozsvár, 1927. ápr. 30. 10. évf, 95. sz., 1--2. p.
 • Reményik Sándor /végvári/: A Magyar fa sorsa és az erdélyi gondolta. Válasz Szász Károly pünkösdi cikkér. Keleti Újság, 1927. 10. évf, 146. sz., 8. p., Kéziratban is. 5 gépelt lap
 • Reményik Sándor /végvári/: A Magyar fa sorsa és az erdélyi gondolta. Válasz Szász Károly pünkösdi cikkér. Pesti Napló, 1927. júl. 2. 12. p.
 • Makkai Sándornak ítélték a 30 000 lejes Kemény János díjat. Keleti Újság, 1927. 10. évf, 177. sz., 3. p.
 • Erdély példamutatása. /Helikon díj. Vezércikk. Keleti Újság, 1927. aug. 9. 10. évf, 177. sz., 1. p.
 • Hadik Mihály: Ady és akik őt revideálják. Keleti Újság, 1929. 12. évf, 258. p.
 • Gaál Gábor: Egy Ady-könyv és az Ady-kérdés. Korunk, 1927. 6. sz., 428--433. p.
 • /Gombos Ferenc/ Simándy Pál: Még egyszer a Makkai Ady-könyvéről. Korunk, 1927. szept. 670--672. p
 • Cs. Z.: Könyvek Világa, 1927
 • Vádlott-e hát, vagy vádló Ady Endre?. Lyra, Budapest, 1927. 5--6. sz., 33. p.
 • Hegedüs Lóránt Adyért. Mezőssy a sajtószabadságért. Magyar Hírlap, 1927. ápr. 23. 6. p.
 • Magyar Írás, 1927. 4. sz.
 • Ady és a Soli Deo Gloria Szövetség. Magyar Kultúra, 1927. 12. sz., 564--568. p.
 • Magyar Nép, Kolozsvár, 1927. máj. 28. 251. p.
 • Takáts István: Magyar Szemle, Budapest, 1927. 1. köt, 1. sz., 98--99. p.
 • Szekfű Gyula: Makkai Sándor könyve körül. Magyar Szemle, 1927. 1. köt, 1. sz., 99--101. p.
 • Ravasz László: Ady vallásossága. Magyar Szemle
 • Épül az egyetemes magyar új nemzedék közös szellemi frontja. Pap Géza budapesti református lelkész cikke a Magyar Újságban Makkai Sándor Ady tanulmánya keletkezésének történetérő. Magyar Újság, Pozsony, 1928. jan. 18. 10. évf, 14. sz. és a 19. sz., 2. p. (14. sz.)
 • -p: Magyarság, Budapest, 1927. ápr
 • Dóczy Jenő: Ady-irodalom. Magyarság, 1927. ápr. 24
 • Bajcsy-Zsilinszky Endre: A magyar Ady. Magyarság, 1927. jún. 26. 8. évf, 143. sz., 1--2. p.
 • --y: Magyarság, 1927. jún. 12. 27. p.
 • Magyarok a határon innen és túl. /Válasz az Új Nemzedéknek. Magyarság, 1927. aug. 6
 • Katona Jenő: Egy óra Ravasz Lászlónál. Magyarság, 1930. aug. 10
 • Makkai Sándor üzenete a csehszlovákiai magyar ifjúsághoz. A Mi Lapunk, 1927. okt. 151. p.
 • Szalatnai Rezső: A Mi Lapunk, 1927. nov. 181--182. p.
 • Az Arany János Társaság évi rendes közgyűlése. Az Akadémia képviselője a dekadens Ady szellemről tartott előadást. /Vargha Gyula. Nagykőrösi Híradó, 1927. máj. 29. 2. p.
 • Osvát Kálmán: Egy óra Bernády Györggyel. Nagyvárad, 1927. júl. 3. 3. p.
 • Hartmann János: Napkelet, 1927. 5. évf, 7. sz., 646--649. p.
 • Kállay Miklós: Ady mint irodalmi eszmék csatáinak harci lobogója. Nemzeti Újság, 1927. ápr. 10. 23--24. p.
 • Irodalmunknak ki kell tartania ősi ezeréves és egységes magyarsága mellett. Az elszakított területek túlzott Ady-kultuszának veszedelmeire mutatott rá Berzeviczy Albert. A Kisfaludy Társaság vasárnapi ünnepélyes közgyűlése. Nemzeti Újság, 1928. ápr. 24. 10. p.
 • Forradalom és nemzeti hagyomány a magyar irodalomban. /Rákosi Jenő, Schöpflin Aladár, Négyessy László. 8 Órai Újság, 1927. ápr. 23. 4. p.
 • Quintus: Ady-emlékek. 8 Órai Újság, 1927. máj. 8. 7. p.
 • Móricz Zsigmond, Kárpáti és az Ady-ügy. 8 Órai Újság, 1927. máj. 10. 5. p.
 • Móricz Zsigmond: Nyugat, 1927. 27. évf, 2. köt., 77. p.
 • Kuncz Aladár: Szász Károly Makkai Ady-könyvéről. Nyugat, 1927. 27. évf, 2. köt., 78--82. p.
 • Fenyő Miksa: Polémia Adyról és magamról. Nyugat, 1927. 27. évf, 2. köt., 83--87. p.
 • Schöpflin Aladár: Ady apológiája. Nyugat, 1927. 27. évf, 1. köt., 830--833. p.
 • Juhász Géza: Pandora, 1927. ápr. 21. 3. sz., 182--183. p.
 • Kocsiss Lénárd: Pannonhalmi Szemle, 1927. 2. évf, 3. sz., 261--269. p.
 • Áprily Lajos: Pásztortűz, 1927. jún. 5. 248--249. p.
 • Szentimrei Jenő: Új költők, új formák, új élet. Pásztortűz, 1927. jún. 5. 263. p.
 • Turóczy-Trostler József: Földessy Gyula: Újabb Ady-tanulmányok, Berlin, 1927. Pester Loyd, 1927. nov. 5
 • Hegedüs Lóránt: Ady, a püspök és a sátán. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 1. 10. p.
 • Hegedüs Lóránt: Az Ady-pör. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 22. 3. p.
 • Márkus László: A költő és a tekintély. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 22. 9. p.
 • Négyessy László: Az Ady-pör. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 23
 • Hegedüs Lóránt: Lant és haza. -- Egy pör, amelynek soha nincs vég. Pesti Hírlap, 1927. júl. 3. 33. p.
 • Makkai Sándornak ítélték a Kemény János díjat. Pesti Hírlap, 1927. aug. 9
 • Harsányi Zsolt: Reggeltől estig. Pesti Hírlap, 1927. nov. 15
 • Jánossy Gábor: Ady és a magyar közvélemény. Pesti Napló, 1927. jún. 11. 11. p.
 • Kárpáti Aurél: Pesti Napló, 1927. jún. 25
 • Dési Géza: "A magyar fa sorsa". Pesti Napló, 1927. aug. 14. 9. p.
 • Az Erdélyi Helikon díja. Pesti Napló, 1927. szept. 8. 8. p.
 • Dernói-Kocsis László: Makkai Sándor kolozsvári ref. püspök Budapestre érkezett s nyilatkozott az erdélyi magyar irodalomró. Pesti Napló, 1927. szept. 29. 3. p.
 • Prágai Magyar Hírlap, 1927. máj. 19. 8. p.
 • Muraközy Gyula: Protestáns Szemle, 1927. 36. évf, 6. sz., 399--403. p.
 • Pap Géza: A régen várt nyilatkozat. Református Diákmozgalom, 1927. 4. évf, 2. és. 3. sz., 18--20. p. (2. sz.) és 36--38. p. (3. sz.)
 • /Gombos Ferenc/ Simándy Pál: A magyar kálvinizmus útja. Losonc, 192. Református Egyház és Iskola, 1927. dec. 11. 5--7. p.
 • Timár Mihály: Tűz van-e, vagy virrad?. Református Figyelő, 1932. júl. 16. 234. p.
 • A vádlott Ady magyarsága. /Részlet a Magyar fa sorsá-ból. A Reggel, 1927. nov. 20. 7. p.
 • Osvát Kálmán: Repriz, Temesvár, 1927. máj. 29. 6. p.
 • Németh László: Az Ady-pör. Társadalomtudomány, 1927. 249--266. p.
 • Reichert Jenő: Rákosi Jenő ma sem bocsájt meg Adynak. Temesvári Hírlap, 1928. ápr. 8. 26. évf, 82. sz., 11. p.
 • Szabó Mária: Tessitori Nóra, a legnagyobb magyar előadóművésznő Debrecenből indul el kultúrmissziós körútjára. Tiszántúli Hírlap, 1927. aug. 23. 5. p.
 • Makkai Sándor könyve Adyról. Új Nemzedék, 1927. aug. 3
 • Makkai Sándor könyve Adyról. Hozzászólás. Új Nemzedék, 1927. aug. 5
 • Makkai püspök kapta a helikon díjat. Új Nemzedék, 1927. szept. 28. 9. p.
 • Berzeviczy Albert ünnepi beszéde az Ady-kérdésről és az elszakított területek irodalmának problémáiról. Új Nemzedék, 1928. ápr. 24
 • Szentimrei Jenő: Újság, 1927. 29. évf, 118. sz., 10. p.
 • A "Helicon" írói társaság éves összejövetele. Újság, 1927. 29. évf, 177. sz., 5. p.
 • Harc a Magyarfa sorsa körül. Benedek Elek éleshangú röpirata Szász Károly elle. Újság, 1927. okt. 7
 • Barta János: Literarische Bewegungen in Ungarn. Ungarische Jahrbücher, 1927. 7. évf, 441--442. p.
 • Fekete Miklós: Irodalmi létküzdelem. Véndiákok Lapja, 1927. júl. 15. 25--26. p.
 • Sbuciumurile culturale ale ungurilor ardeleni. Viitorul, 1927. aug. 17. 3. p.
 • Szirmay, N. v.: "Genie, Irrsinn und Ruhm" in ungarischer Ergänzung. Zeitschrift für die geamte Neurologie und Psychiatrie, Berlin, 1930. 126. köt, 3--4. füz., 425--455. p., Kl. is.
 • Joó Tibor: Ady arca a történetfilosphia megvilágításában. Szeged, Hírlapkiadó rt. ny., 1928. 24 p., Bethlen Gábor Kör /Kolozsvár-Szeged/ kiadványai 2.
 • Lukač, Emil B.: Ady a dekadencia. /Szlovákul. Bratislava, 1933. 72--85. p., Kl.
 • Földessy Gyula: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927. 149--190. p.
 • Mutatvány a kötetből. Széphalom, Szeged, 1927. 1. évf, 314. p.
 • Benedek Marcell: Századunk, 1927. febr. 4. 232--234. p.
 • -- --: Szilágyság, Zilah, 1927. 18. évf, 30.sz., 3--4. p. és részlet az 1--3. p.

Magyar fa sorsa. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Lapkiadó rt. ny., 1927. 147, VI. p., Erdélyi Szépmíves Céh 13.

Magyar fa sorsa. -- Az élet kérdezett. Budapest, 1935. 1. kötet 109--205. p..

Magyar fa sorsa. -- Egyedül. -- Tanulmányok. Kolozsvár, Révai ny. Budapest, 1936. Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiado, (Voltakép az előbbi kötet más címlappal ellátott kiadása).

Püspöki jelentése az erdélyi református egyházkerület 1927. augusztus 13. közgyűlésén. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1927. 38 p.

Az elátkozott óriások. Nyolc előadás. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1928. 96 p., V. ö. Az élet kérdezett. 1935.

Ismertetések 
 • Makkai püspök sorozatos előadást tart a Református Nőszövetségben. Ellenzék, 1928. 49. évf, 3. sz., 3. p.
 • "Elátkozott óriások". Makkai Sándor püspök előadás. Ellenzék, 1928. jan. 19. 49. évf, 15. sz., 2. p.
 • "A keresztyénség az öröm forradalma volt". M.S. püspök előadása a szomorú és az örvendetes keresztyénségrő. Ellenzék, 1928. jan. 21. 49. évf, 17. sz., 2. p.
 • A család válsága az egész emberiség katasztrófájává válhatik. M.S. előadása a mai társadalom legégetőbb problémájáró. Ellenzék, 1928. 49. évf, 19. sz., 8. p.
 • Jancsó Béla: "Az ideálizmus a legnagyobb víz, amelyet felhasználtak a lélek tüzének eloltására." M.S. előadása a hazug és képmutató keresztyénségrő. Ellenzék, 1928. 49. évf, 20. sz., 2. p.
 • "Isten azért teremtett lelket, hogy legyen hol lakjék és kiáradjon a szeretet." M.S. ötödik előadás. Ellenzék, 1928. 49. évf, 20. sz., 2. p.
 • "Emberi és isteni mértékek." M.S. hatodik előadás. Ellenzék, 1928. 49. évf, 23. sz., 3. p.
 • "A kicsorduló pohár". M. püspök hetedik előadás. Ellenzék, 1928. 49. évf, 24. sz., 8. p.
 • "Isteni igazságtalanság." M. püspök nyolcadik előadás. Ellenzék, 1928. febr. 2. 49. évf, 26. sz., 2. p.
 • M. S. előadássorozat. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 10. sz., 3. p.
 • "Elátkozott óriások". M.S. püspök előadása a törpe és az óriás keresztyénségrő. Keleti Újság, 1928. jan. 18. 11. évf, 14. sz., 2. p.
 • Szomorú lakodalom. M.S. második előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 16. sz., 7. p.
 • Evangéliumi lakástörvény. M.S. ötödik előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 20. sz., 7. p.
 • Emberi és isteni mértékek. M.S. püspök hatodik előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 23. sz., 8. p.
 • M. püspök előadás. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 24. sz., 7. p.
 • M.S. püspök előadásának jelentőség. Keleti Újság, 1928. 11. évf, 28. sz., 4. p.
 • Göde Lajos: Egyházi Értesítő, Budapest, 1928. okt. 14. 200. p.
 • Jancsó E/lemér/: Ellenzék, 1928
 • /k.j./: Ellenzék, 1928. 49. évf, 49. sz., 12. p.
 • Szentimrei Jenő: Erdélyi Helikon, 1928. 1. évf, 478--479. p.
 • /Sütő Nagy László/: Erdélyi Szemle, 1929. 6. évf, 3--4. sz., 11--12. p.
 • Maksay Albert: Kálvinista Világ, 1928. okt. 146--148. p.
 • Németh László: Napkelet, 1928. 6. évf, 22. sz., 782--783 p.
 • Kovács László: Pásztortűz, 1928. okt. 7. 477. p.
 • Gramantik Margit: Protestáns Szemle, 1929. 38. évf, 2. sz., 108--109. p.
 • Hegyi Sándor: Református Diákmozgalom, 1928. 5. évf, 2. sz., 29--30. p.
 • /Magda Sándor/ Ms.: Református Egyház és Iskola, 1928. okt. 28. 7. p.
 • Részlet a kötetből. Református Híradó, Nagyvárad, 1928. szept. 15. 1--2. p.
 • Derzsi Endre: Református Lelkészek Lapja, 1928. szept. 1. 140--143. p.
 • Püspökünk előadásai. Reformátusok Lapja, Kolozsvár, 1928. jan. 12. 3. évf, 1. sz., 7. p.
 • Református Szemle, 1928. 21. évf, 31. sz., 497. p.
 • /Tavaszy Sándor/ T.S.: Református Szemle, 1928. 21. évf, 39. sz., 624--625. p.
 • Buday György: Szegedi Újság, 1931. márc. 19. 3--4. p.
 • Toró Gyula: Az Út, 1928. okt. 244--245. p.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1928. november 24. közgyűlésén. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1929. 26. p.

Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. -- Bethlen Gábor arcképével. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Concordia ny., 1929. 117 p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 39.

Ismertetések 
 • Lapudatu, I. -- Lupas, Juon: Anuarul Institutului de Istorie Nationala. V. 1928--30, Cluj, 1930. 581--582. p.
 • Budapesti Szemle, 1930. szept. 463--466. p.
 • Kós Károly: Ellenzék, 1930. márc. 16. 12. p.
 • A Bethlen Gábor-jubileum visszhangja az erdélyi irodalomban. Ellenzék, 1929. nov. 29
 • Erdélyi Fiatalok, 1930. febr. 28--29. p.
 • Ravasz László: Erdélyi helikon, 1930. 3. évf, 220--225. p.
 • Nagy Géza: A legújabb Bethlen-irodalom. Erdélyi Museum, 1931. márc. 98--109. p
 • Szekfű--Rugonfalvi--Makkai Bethlen-párbaja. Erdélyi Szemle, 1930. jan. 6--7. p.
 • K.Gy.: Ifjú Erdély, 1930. febr. 142. p.
 • Tavaszy Sándor: Kálvinista Világ, 1930. jan. 15. 8. p.
 • Jancsó Béla: Keleti Szemle, ?
 • Keleti Újság, 1929. nov. 29
 • Magyar Kálvinisták Naptára, Budapest, 1931
 • Krónikás: Magyarság, 1930. júl. 1. 8. p.
 • Szabó Dezső: Mai Nap, Budapest, 1931. ápr. 26
 • Török Pál: Napkelet, 1930. 8. évf, 8. sz., 789--790. p.
 • Schöpflin Aladár: Nyugat, 1930. 23. évf, 1. köt., 885--886. p.
 • Kristó György: Bethlen Gábor alakja a mai szépprózaírók műveiben. Pásztortűz, 1930. máj. 4. 205--206. p.
 • Reményi Sándor: Pásztortűz, 1930. 16. évf, 10. sz., 224. p.
 • Csürös István: Protestáns Szemle, 1930. 39. évf, 9. sz., 675--677. p.
 • Szelényi Ödön: Protestáns tanügyi Szemle, 1930. nov. 106--107. p.
 • Muzsnai László: Református Diákmozgalom, 1931. febr. 97. p.
 • Református Figyelő, 1930. 3. évf, 6. sz., 71. p.
 • Református Szemle, 1930. 23. évf, 2. sz., 27. p.
 • /Keresztúry Dezső/ y/: Ungarische Jahrbücher, 1930. 10. évf, 155--156. p.

Egyedül. Budapest, Athenaeum ny., 1929. 117 p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 39.

Egyedül. -- Az élet kérdezett. Budapest, 1935. 1. kötet. 1-75. p.

Egyedül. -- Egyedül. Tanulmányok. Kolozsvár, 1-75. p., 1935. (Voltaképpen az előbbinek más címlappal való kiadása.)

A mi utunk. -- Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési beszédek, cikkek. Cluj-Kolozsvár, "Ifjú Erdély" kiadása. -- Lyceum ny. Turós Lajos, 1929. 300 p.

Ismertetések 
 • Református Szemle, 1929. 22. évf, 19. sz., 297--298. p.
 • Imre Lajos: Az Út, 1929. szept. 240--242. p.
 • Viszkok Lajos (?): Ungarische Jahrbücher, 1931. 11. évf, 189. p.
Tartalomjegyzék 
 • Ajánlás /Sepsiszentgyörgyi ref. kollégiumnak/; 3. p.
 • Előszó; 5. p.
 • I.
 • Isten gyönyörűsége. Máté 3,17; 9-12. p.
 • Zákeus. Lukács 19,1-3; 13-17. p.
 • Szegény magyarok karácsonya. Lukács 2,7; 18-23. p.
 • Karácsonyfa. János 10,10; 24-28. p.
 • A nagy ajándék. 2. Kor. 8,9;29-33. p.
 • Gyermekáldozat. Lukács 2,16; 34-38. p.
 • Megtartó reménység. Róm. 8,19-25; 39-46. p.
 • A beteg gyermek. Márk 9,14-27; 47-55. p.
 • Lelki éhség. Ámós 8,11-12; 56-62. p.
 • Különbség van... Malakiás 3,14-15 és 18; 63-70. p.
 • A világ vége. Máté 24,3-5, 23-28; 71-105. p.
 • Húsvéti diadal. Máté 22,31; 106-109. p.
 • Az élet parancsszava. János 5,28-29; 110-116. p.
 • Krisztus triumfator. Húsvéti beszéd. Ap. Csel. 26,13-19; 117-119. p.
 • A templom. A megújított kolozsvári-alsóvárosi templom felszentelésén, 1926. aug. 22, 129-141. p.
 • Mennyei harangjáték. A nagyenyedi harang felszentelésekor, 1926. nov. 14. Ézs. 40,1-11; 142-149. p.
 • A Seregek Urának követe. Deák Ferenc kolozsvár-monostori lelkipásztor beiktatásakor 1927 karácsony m
 • A mi megmarad. Húszéves érettségi találkozón, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium ünnepi iste
 • Ajánló-levelünk. Sulyok István püspök negyvenéves lelkészi szolgálatának jubileumán a nagyváradi tem
 • Útkészítés. Az első hét erdélyi ref. diakonissza fogadalomtételekor, a marosvásárhelyi koll. díszter
 • II.
 • Beszéd a püspökválasztó egyházkerületi közgyűléshez, 1926. április 17-én; 191-184. p.
 • A mi utunk. A nagyenyedi ref. nagyhét ünnepi istentiszteletén. 1926. szept. 12. Zsid. 12,14-17; 185-
 • A kölcsönkért olaj. A brassói ref. nagyhét ünnepélyes istentiszteletén. 1927. szept. 18-án. Máté 25,
 • A múlt értéke. Theológus konferencián; 210-221. p.
 • Az üstökös. Vajda János születésének százéves évfordulójára; 222-224. p.
 • Közönség és irodalom. Akadémiai estélyen 1927; 225-246. p.
 • III:
 • Nagy Károly püspök koporsója felett. A kolozsvári farkas-utcai templomban, 1926. febr. 18. 1. Kor. 1
 • Ne szóval szeressünk! Péter Károly egyházkerületi titkár koporsója fölött. 1927. nov. 1. 1 János 3,1
 • Minden betelt. Gróf Bethlen Ödön egyházkerületi főgondnok koporsója felett. 1927. dec. 11. Józsué 23
 • Boldog ellentét. Gróf Bethlen Ödönné koporsója fölött. 1928. jan. 25. Zsolt. 131; 267-270. p.
 • Becsületügy. Gáspár János Bethlen-kollégiumi főgondnok koporsója fölött a nagyenyedi templomban. 192
 • Megérkezés. Özv. Dr. Bartók Györgyné hazahozott hamvai felett. 1928. jún. 7. Zsid. 11,13-14; 276-278
 • A teljes ismeret. Gróf Csáky Ilona koporsója felett. 1928. dec. 8. 1. Kor. 13,12; 279-282. p.
 • Hatalom alatt. Fejes Áron professzor koporsója fölött a nagyenyedi templomban. 1929. febr. 11. Lukác
 • A régi és az új parancsolat. Dálnoki Gaal Anna koporsója fölött. 1929. márc. 22 1. János 2,7-8; 291-

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1929. november 23. közgyűlésén. Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1929. 25 p.

Magunk revíziója. (Szerző arcképével) Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Concordia ny., 1931. 101, VII p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 51.

Ismertetések 
 • Varga Imre: Baráti Szó, Munkács, 1931. márc. 1. p.
 • Baráti Szó, Munkács, 1931. 5-6. sz., 6-9. p., Részlet
 • Dreptatea, 1931. febr. 7
 • Ellenzék, 1931. febr. 19
 • (-rei): Ellenzék, 1931. márc. 8
 • Vita Zsigmond: Ellenzék, 1935. okt. 20. 6. p.
 • Jancsó Béla: Erdélyi Fiatalok, 1931. márc. 45-50. p.
 • Erdélyi Fiatalok, 1931. máj.-jún. 113-114. p.
 • Kovács László: Erdélyi Helikon, 1931. 4. évf, 173. p.
 • Kós Károly: Erdélyi Helikon, 1931. máj. 257-259. p.
 • Sütő Nagy László: Erdélyi Szemle, 1931. 16. évf, 3-4. sz., 5-6. p.
 • Dragomir cikke az Universul-ban. Juventus -- Román lapszemle, Kolozsvár, 1931. márc. 10. 4. évf, 57. sz., Kőnyomatos
 • Járosi Andor: Kálvinista Világ, 1931. márc. 15. 46-47. p.
 • Pongrácz Kálmán: Magyar Írás, 1934. ápr. 2. 15. p.
 • Reményik Sándor: Napkelet, 1931. 9. évf, 5. sz., 446-450. p.
 • Móricz Zsigmond: Nyugat, 1931. 24. évf, 1. sz., 567-575. p.
 • Reményik Sándor: Pásztortűz, 1931. 17. évf, 5. sz., 100-102. p.
 • Reményik Sándor: Önkritika vagy szellemi masochizmus?. Pásztortűz, 1933. ápr.15. 124-125. p.
 • Karácsony Sándor: Protestáns Szemle, 1931. 40. évf, 4. sz., 312-316. p
 • Szenteleky Kornél: Reggeli Újság, SHS, 1931 aug. 30. 27. p
 • Maksay Albert: Református Család, 1931. 3. évf, 7. sz., 69. p.
 • Református Híradó, 1931. május 2. 1-2. p
 • Vásárhelyi János: Református Szemle, 1931. 24. évf, 8. sz., 113-114. p.
 • Keresztury Dezső: Ungarische Jahrbücher, 1931. 11. évf, 341. p.
 • Dragomir, Silviu: Universul, 1931 márc. 11
Tartalomjegyzék 
 • Parancsoló tények; 5-25. p.
 • Imperium lélekben és igazságban; 24-47. p.
 • Az egység ércalapja; 49-62. p.
 • Források a kősziklában; 63-82. p.
 • A kérdező jövendő; 83-98. p.

Magunk revíziója. Az élet kérdezett, Budapest, 1935. l. kötet 207-256. p.

Magunk revíziója. Egyedül. Tanulmányok, Budapest, 1935. 207-256. p., Voltaképpen az előbbi kötet más címlappal ellátott kiadása.

Magunk revíziója. Egyedül. Tanulmányok, Budapest, SZEFHE kiadás, 1941. 207-256 p.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1931. nov. 21. közgyűlésén. (két évről) Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1931. 51 p.

Erdélyi szemmel. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Minerva rt. ny., 1932. 183. VI p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 70.

Ismertetések 
 • Kovács László: Erdélyi Helikon, 1933. 6. évf, 66--68. p.
 • Kázmér Ernő: Irodalmi Napló, SHS, 1933. jan. 1
 • Kemény István: Magyar Hírlap, Budapest, 1933. febr. 5. 21. p.
 • Napló, Subotica, 1933. jan. 1. 29. p.
 • Benedek Marcell: Protestáns Szemle, 1933. 42. évf, 225--228. p.
 • Református Figyelő, 1933. 6. évf, 26. sz., 207. p.
 • Református Szemle, 1933. 26. évf, 12. sz., 189. p.
Tartalomjegyzék 
 • Nincs menekvés? - Előszó helyett?; 5-10.p.
 • A szépség hazája; 11-24. p.
 • Az irodalom szelleme; 25-30. p.
 • Közönség és irodalom; 31-47. p.
 • "Csak énekeljenek"; 48-56. p.
 • "A világ szeme"; 57-64. p.
 • Goethe a Faustban; 65-71. p.
 • Jókai; 72-77. p.
 • Kemény Zsigmond lelke; 78-96. p.
 • Zord Idő; 87-110. p.
 • A költő prófétasága; 111-117. p.
 • Kuncz Aladár; 118-122. p.
 • Az erdélyi szellem; 123-132. p.
 • Az "új utak"; 133-142. p.
 • Bethlen Gábor öröksége; 143-154. p.
 • A két Bolyai tragikuma; 155-164. p.
 • Erdélyi szemmel; 165-169. p.
 • Firenze királya; 170-179. p.

Erdélyi szemmel. Az élet kérdezett, Budapest, 1935. 2. kötet 1-113. p.

"Nem békességet..." Evangélium és humánum. -- Az evangélium szociális üzenete. -- Evangélium és egyház. Budapest, Soli Deo Gloria kiad. - Bethlen ny., 1932. 63 p.

Ismertetések 
 • Tavaszy Sándor: Kálvinista Világ, 1932. 6. évf, 9--10. sz., 38--39. p.
 • Máthé Elek: Protestáns Szemle, 1933. 42. évf, 33--34. p.
 • Z.: Református Diákmozgalom, 1932. 8. évf, 9. sz, 149--150. p. és 132--133. p. is
 • Muraközy Gyula: Református Figyelő, 1932. 5. évf, 36. sz., 291. p.
 • Református Szemle, 1932. 25. évf, 12. sz., 190. p.

"Nem békességet...". Az élet kérdezett, Budapest, 1935. 2. kötet 187-222. p.

Harc a szobor ellen. Négy tanulmány. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Minerva rt. ny., 1933. 135. IV p., Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 79.

Ismertetések 
 • Ellenzék, 1933. szept. 23. 6. p.
 • Biró Sándor: Erdélyi Fiatalok, 1933. 90--91. p.
 • Jancsó Béla: Erdélyi Helikon, 1933. 9. sz., 629--635. p.
 • Szabó Zoltán: Napkelet, 1934. 12. évf, 3. sz., 166--167. p.
 • Napló, 1933. nov. 12. 25. p.
 • Reményik Sándor: Protestáns Szemle, 1933. 42. évf, 205--210. p.
 • Joó Tibor: Protestáns Szemle, 1934. áprili
 • Református Szemle, 1933. 26. évf, 29. sz., 458--459. p.
Tartalomjegyzék 
 • Harc a szobor ellen. /Széchenyiről/; 5-58. p.
 • Aiethesis; 59-74. p.
 • Lélek és gyakorlat; 75-89. p.
 • Erdélyi sorsok; 91-119. p.

Harc a szobor ellen. Az élet kérdezett, Budapest, 1935. l. kötet 77-108. p. és 2. köt. 223-254. p.

Harc a szobor ellen. Egyedül. Tanulmányok, Kolozsvár, 1935. 77-108. p., (Voltaképpen az előbbinek más címlappal való kiadása.[csak az első előadás Széchenyiről.])

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1933. nov. 25. közgyűlésén. (két évről) Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. ny., 1933. 50 p.

Evangélium az egyházban. Három előadás. Kiadja az Erdélyi Református Férfiszövetség Sepsiszentgyörgyi tagozata, 1934

Ismertetések 
 • Református Szemle, 1934. 27.évf, 36. sz., 571. p.

Az élet kérdezett. Tanulmányok. Budapest, Révai kiad. és ny, 1935. 1. kötet 257 p.;2. kötet 255 p.

Ismertetések 
 • Tavaszy Sándor: Független Újság, Cluj--Kolozsvár, 1935. nov. 2. 3. p.
 • Endrédi János: Magyar Út, 1935. júl. 15. 8. p.
 • Réty Andor: Pásztortűz, 1936. 22. évf, 4. sz., 77--78. p.
 • /Keresztúry Dezső/ /y/: Ungarische Jahrbücher, 1937. 17. évf, 355. p.
Tartalomjegyzék 
 • 1. kötet:
 • Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. 1929; 1-75. p.
 • Harc a szobor ellen.1933; 77-108. p.
 • Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. 1927; 109-205. p.
 • Magunk revíziója. 1931; 207-256. p.
 • 2. kötet:
 • Erdélyi szemmel. 1922-1932; 1-113. p.
 • Az elátkozott óriások. 1928; 115-185. p.
 • Nem békességet! 1932; 187-222. p.
 • A válság tükre. 1933; 223-254. p.
 • Aisthesis
 • Lélek és gyakorlat
 • Erdélyi sorsok

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék