módis lászló
Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951

 

       bibliográfiák   » Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
    év 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1925: 26 tétel lapozás: 1-26

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


"Kegyelemből hit által." -- 2.kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1925. 77 p.

"Zörgessetek és megnyittatik néktek." Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések. A lelkipásztor naplójából. Halottak, akik élnek. Emberek és könyvek. Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiad. -- Minerva rt. ny., 1925. 332 p.

Ismertetések 
 • á.l.: Ellenzék, 1925. 46. évf, 31. sz., 9. p.
 • Gál Kelemen: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925. 2. évf, 1--2. sz., 65--73. p.
 • Erdélyi Tudósító, Brassó, 1925. ápr. 16. 8. évf, 16. sz., 2--3. p., /Disputa a Magyar Néppel/
 • D/erzsi/ E/ndre/: Harangszó, Székelykeresztúr, 1925. febr. 1. 4. évf, 2. p.
 • Krüzselyi Erzsébet: Jó Pásztor, Msziget, 1923. 3. évf, 14. sz., 4. p.
 • Kristóf György: Keleti Újság, 1925. márc. 18. 8. évf, 63. sz., 4. p.
 • Lelkipásztor, Zilah, 1925. febr. 57. p.
 • --s: Magyar Nép, 1925. jan. 4. 5. évf, 13. p.
 • Az Erdélyi Tudósító aggódó olvasójának /Disputa/. Magyar Nép, 1925. máj. 16. 11. p.
 • Reményik Sándor: Napkelet, 1925. ápr
 • Walter Gyula: Pásztortűz, 1925. 11. évf, 2. sz., 38--39. p.
 • Bartók György: Protestáns Szemle, 1925. 24. évf, 3. sz., 179--181. p.
 • Sz/abó/ I/mre/: Reformáció, 1925. 6. évf, 3. sz., 66. p.
 • W/alter/ Gy/ula/: Református Egyház és Iskola, 1925. márc. 8. 40. p.
 • Tankó Béla: Theológiai Szemle, 1925. 1. évf, 2. sz., 187. p.
 • Az Út, Kolozsvár, 1925. 1. sz
Tartalomjegyzék 
 • Tanulmányok, előadások
 • A vallás a protestantizmusban; 5-15. p.
 • A tudatalatti. Akadémiai estélyre; 16-32. p.
 • Illúzió, suggestió és vallás. A ref. theol. Fakultás akadémiai estélyén tartott előadás; 33-41. p.
 • A "nagy élet"; 42-43. p.
 • A kereszténység az élet ítélőszéke előtt. Akadémiai estélyre; 44-54.p.
 • A csoda; 55-60. p.
 • A hit veszedelme; 60-64. p.
 • A lélek találkozása Istennel. Előadás a bpesti fasori templomban. 1923. okt. 31.; 67-72. p.
 • A környezet; 72-78. p.
 • A mi fakultásunk. Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref, theol. Akadémián, 1918. szept. 15.;
 • Az élő egyház. Évmegnyitó beszéd. Kolozsvár, 1923.; 90-102. p.
 • A szépség hazája. Akadémiai estélyen; 102-112. p.
 • Az ifjúsági irodalom kérdése. Irodalmi estélyen, 1924.; 113-117. p.
 • Petőfi öröksége. - Petőfi ünnepélyen, 1922.; 117-123. p.
 • Beszédek, elmélkedések
 • A hűséges élet. Jel. 3,8-11; 124-128. p.
 • Isten keze. Dániel 5. fej.; 128-136. p.
 • A tusakodó kegyelem. Máté 15,21-28
 • A hamis sáfár. Lukács 16,1-13. /Robertson nyomán/; 146-152. p.
 • Bartimeus. Márk 10,46-52; 153-157. p.
 • A Szentlélek elleni bűn. Márk 3,29-30; 158-159.p.
 • A hívő értelem. A Szentlélek bizonyságtétele az isteni bölcsességről. 1. Kor. 2,12-13; 160-168. p.
 • Elidegenedés és megbékülés. Adventi. Kolossé 1,19-21; 168-176. p.
 • A megváltott világ. Adventi. Ézsaiás 35,5-10; 177-180. p.
 • Az Isten világossága. Karácsonyi. 1. János 1,4-5; 181-185. p.
 • Hagyd a halottakat! Új-évi. Máté 8,22; 186-189. p.
 • Isten dolgai. Böjtfő vasárnapján. Máté 16,22-23; 190-194. p.
 • Az engedelmesség diadala. Nagycsütörtökre. Zsid. 5,7-9; 195-198.p.
 • Feltámadott bizonnyal! Lukács 24,34; 198-201. p.
 • Lélektől születni. Pünkösdi. János 3; 201-211. p.
 • Az Isten kenyere. Új kenyéri úrvacsoraosztási beszéd. János 6,27-35; 212-218. p.
 • A világ világossága. A kolozsvári ref. egyházmegye reformációi jubileumi istentiszteletén. 1917. júl
 • A reformáció szelleme. 2. Kor. 4,6-18; 225-231. p.
 • A vőlegény barátja. Lelkészszentelésre, 1923. János 3,29-30; 232-240. p.
 • Isten izenete az ifjúságnak. Hóseás 2,18-19; 241-247. p.
 • Az ifjúság legszentebb reménységei. 1 János 3,2-3; 247-252. p.
 • A lelkipásztor naplójából
 • A nagyság. 1 Mózes 5,24; 253-256. p.
 • A nép. Máté 15,32; 256-259. p.
 • Borús napok. Jób 37,20-21; 260-262. p.
 • A hivatás terhe. Jób 14,3-6; 263-267. p.
 • A különös teherhordozás. Galata 6,2; 272-274. p.
 • Halottak, akik élnek
 • A kettétört élet. Róm. 8,28; 275-277. p.
 • Dr. Kenessey Béla, 1918. jan. 8.; 277-281. p.
 • Seprődi János; 281-282. p.
 • Váró Ferenc; 283-285. p.
 • Félelem nélküli szeretet. 1 János 4,18-19; 285-286. p.
 • Az Úréi vagyunk. Dr. Wesselényi Miklós felett. Róm. 14,7-9; 287-288. p.
 • Ajándék, szolgálat, cselekedet. Dr. Szörnyű Béla felett. 1. Kor.. 12,4-6; 288-290. p.
 • Boldog, ifjú követ. Kovács Ferenc nagysajói lelkész felett. Fil. 4,4-7; 291-292. p.
 • Mária a jobb részt választotta. Szabó Mariska koporsójánál. Lukács 10,42; 292-294. p.
 • Ígéretek. Bogdán Lajos theologus felett. Zsid. 11,13; 295-296. p.
 • Emberek és könyvek
 • Kant. Születésének 200 éves évfordulójára; 297-300. p.
 • Bőhm Károly; 302-305. p.
 • Ravasz László. Erdélyből való távozásakor; 305-307. p.
 • Gruzda János /negybecsi ref. lelkész képkiállítása/; 307-308. p.
 • Ravasz László: Orgonazúgás; 309-311. p.
 • Reményik Sándor: A Műhelyből c. kötetéről; 312-317. p.
 • Áprily Lajos: Esti párbeszéd; 317-318. p.
 • Kovács Dezső: Apostolok és csavargók. Elbeszélések; 318-322. p.
 • Gallay Domokos: Ősi rögön; 322-324. p.
 • Tompa László költészete; 324-327. p.

Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. Cluj-Kolozsvár, "Az Út" kiad. -- Minerva rt. ny., 1925. 59 p.

Ismertetések 
 • Révész Imre, ri.: Debreceni Protestáns Lap, 1925. 280. p.
 • Vári Albert: Keresztény Magvető, 1925. 2. sz., 90--93. p.
 • Csüry Bálint: Pásztortűz, 1925. 11. évf, 18. sz., 399--400. p.
 • Református Egyház és Iskola, Rozsnyó, 1925. nov. 8. 6--7. p.
 • Református Szemle, 1925. 18. évf, 32. sz., 523--524. p.

Öntudatos kálvinizmus. A református magyar intelligencia számára. Budapest, Soli Deo Gloria kiad. Sylvester ny. Tahitótfalu, 1925. 67,7 sztlan p.

Ismertetések 
 • Cs. Z.: Könyvek világa, 1926. 2. sz, 7. p.
 • Duróczy Sándor: Magyar Egyház, USA, 1928. júl. 5. 9. p.
 • -- -- és ir.: Református Diákmozgalom, 1925--26. 2. évf, 3. sz. és 5. sz., 15. p. (3. sz.) és 13. p. (5. sz.)
 • Holland kritikák magyar theol. tudományos munkákró. Az Út, Kolozsvár, 1934. 5. sz., 126. p.

Ideje élni!. Ellenzék, 1925. dec. 31.

Református ember igaz dicsősége. Harangszó, 1925. 4. évf. 8. sz., 49-51. p.

A két Bólyai tragikuma. Napkelet, 1925. 3. évf. 8. sz., 265--269. p.

Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. Református Szemle, 1925.. 18. évf. 8. sz. -- 126. sz-ig., Kl. is. -- Kolozsvár, 1925

Kálvinista lelkünk, keresztyén kultúránk és magyar anyanyelvünk védelme. Hozzászólás. Református Szemle, 1925.. 18. évf. 21. sz., 340--343. p.

Üzenet volt hallgatóinkhoz, legifjabb lelkipásztor testvéreinkhez. (Imre Lajos és Tavaszy Sándorral.) Református Szemle, 1925.. 18. évf. 23. sz., 377--379. p.

Égő áldozat. Csíki István marosvécsi lelkipásztor koporsója felett 1925. jan. 16. János 13. 32--35. Az Út, 1925. 7. évf. 1. sz., 3--6. p.

Textusmagyarázatok. Munka és jellem. Lukács 10, 40--42. -- A bárka és kereszt. 1 Mózes 7, 1--16. Az Út, 1925. 7. évf. 1. sz., 6--8. p.

Új esztendő. Az Út, 1925. 7. évf. 1. sz., 32--35. p.

A lelkipásztor "szabadsága" a világban. 1.Kor. 4,6--15. Az Út, 1925. 7. évf. 2. sz., 41--42. p.

Így szólt a Pásztor. Özv. Schäfer Andrásné Kerekes Teréz koporsójánál. János 10,27. Az Út, 1925. 7. évf. 2. sz., 42--43. p.

Elrejtett ékesség. Özv. br. Wesselényi Istvánné Rhédey Stefánia grófnő koporsója felett. 1 Péter 3,4. Az Út, 1925. 7. évf. 2. sz., 43--45. p.

Cséplés után. Balogh Endre koporsója felett. Ézs. 28, 23--29. Az Út, 1925. 7. évf. 3. sz., 83--85. p.

A kereszt szabadítása. Beszédvázlat nagyheti istentiszteletre. Róm. 6, 1--14. Az Út, 1925. 7. évf. 3. sz., 85--86. p.

A kereszt bolondsága és botránya. 1. Kor. 1, 22--24. Vázlat. Az Út, 1925.. 7. évf. 6. sz., 152--153. p.

Az új harang szava. (Harangszentelésre.) 1. Kor. 13,1. Vázlat. Az Út, 1925. 7. évf. 6. sz., 154--155. p.

Az igehirdetés válsága. Előadás. Az Út, 1925. 7. évf. 7--8. sz., 179--180. p.

Textusmagyarázatok. 1. Péter 3,15--16. Az Út, 1925. 7. évf. 7--8. sz., 181--182. p.

A marosvásárhelyi nagy napok. Az Út, 1925. 7. évf. 7--8. sz., 205--208. p.

Öntudatos kálvinizmus Vallás c. fejezete. (Mutatvány) Református Diákmozgalom, 1925/1926. 2. évf. 4. sz., 2--5. p.

Ördögszekér. Erdélyi regény, Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh kiad. -- Lapkiadó és Nyomdai rt., 1925. 156 p. (1. kötet); 165-288. p (2. kötet), Erdélyi Szépmíves Céh I. sor 5-6. sz., Illusztrálta Kós Károly. (Írta 1923-ban. E kiadás korlátolt példányszámban jelent meg, amatőrök számára, könyvkereskedői forgalomba nem került.)

Ismertetések 
 • Turi Béla állásfoglalása. Széphalom, Szeged, 1928. 2. évf, 146--147. p.

Megszólalnak a kövek. Elbeszélések, Cluj-Kolozsvár, Minerva rt. kiad. és ny., 1925. 123 p., Pásztortűz Könyvtár 3.

Ismertetések 
 • Kéky Lajos: Budapesti Szemle, 1926. 201. köt, 582. sz., 311--320. p.
 • Reményik Sándor: Ellenzék, 1926. 46. évf, 208. sz., 11--12. p.
 • Hartmann János: Napkelet, 1925. 3. évf, 9. sz., 394--396. p.
 • Molter Károly: Keleti Újság, 1925. okt. 17. 8. évf, 237. sz., 4. p.
 • M.A. (Maksay Albert): Református Szemle, 1925. 18. évf, 49. sz., 798--799. p.
 • Censor: A Hírnök, Kolozsvár, 1925. nov. 1. 493. p.
 • Pont: Szilágyság, 1925. okt. 2
 • Jancsó Béla: Újság, Kolozsvár, 1925. szept. 6. 14. p.
 • Farkas Gyula: Napkelet, 1925. 474--478. p.
 • Zs.: Élet, 1925. 152. sz.
 • r.r.: Új Nemzedék, 1925. 61. sz.
 • Bisztray Gyula: Nemzeti Újság, 1926. ápr. 25. 18. p.
 • R. Berde Mária: Ellenzék, 1926. 47. évf, 142. sz., 18. p.
 • Új Nemzedék, 1926. ápr. 11

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék